มหาวิทยาลัย ITB ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Inbound Semester Exchange Program” ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2566
    

      ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับ Institut Teknologi Bandung (ITB) ประเทศอินโดนีเซีย ความทราบแล้ว นั้น 
      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ITB ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Inbound Semester Exchange Program” ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2566 ให้ก้บนิสิตในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดย ITB ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
      -    ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
      -    ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
      ซึ่งนิสิตผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
      1.    ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ 1) เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีสถานภาพเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจนเสร็จสิ้นโครงการฯ 2) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป 
      2.    มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 5.5 ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ITB
ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารประกอบการยื่นสมัคร ได้ดังเอกสารแนบท้าย และที่ https://admission.itb.ac.id/home/student-exchange โดยนิสิตผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Institut Teknologi Bandung ต่อไป
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ