Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Spring semester 2023 ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
    

     ด้วย Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Spring semester 2023 ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -  4 สิงหาคม 2566 เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียน หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 2565

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ