Osaka International University (OIU) เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Spring semester 2023)
    

      Osaka International University (OIU) เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Spring semester 2023) เพื่อไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2566 สมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ