Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นแบบ on-site ในหัวข้อ “Archi-Cultural Summer Programme USM 2022” ระหว่างวันที่ 13 - 27 สิงหาคม 2565
    

      ด้วย Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นแบบ on-site ในหัวข้อ “Archi-Cultural Summer Programme USM 2022” ระหว่างวันที่ 13 - 27 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนกับคณาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของ USM และแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย สามารถสมัครผ่านลิ้งค์ดังแจ้ง รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ