ทุนสำหรับอาจารย์ผู้สนใจไปสอนภาษาไทยที่อเมริกา Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2566
    

     มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครชิงทุนโครงการ Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1 – 3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ทุนนี้สำหรับผู้บริหารระดับกลางเพื่อศึกษาอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 10-12 เดือน มุ่งเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 30-55 ปี  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีโดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลคะแนน TOEFL (iBT) อย่างน้อย 71 คะแนน และ IELTS (Academic) 6.0 คะแนน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

      ทั้งนี้ในกรณีสมัครด้านการเงิน หน่วยต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ www.fulbrightthai.org  และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://apply.iie.org/huberthhumphrey  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย  
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ