Osaka International University (OIU) เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรีสังกัดคณะมนุษยศาสตร์หรือวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University
    

      ด้วย Osaka International University (OIU) เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรีสังกัดคณะมนุษยศาสตร์หรือวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (fall semester 2022) เพื่อไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นแบบลงทะเบียนเรียน ระหว่างเดือนกันยายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 ยื่นเอกสารสมัครผ่านต้นสังกัด หมดเขตวันที่ 20 เมษายน 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ