Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย ตามข้อตกลง MoU ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตประจำภาคเรียน Fall 2022 แบบ on-site ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น
    

      ด้วย Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย ตามข้อตกลง MoU ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตประจำภาคเรียน Fall 2022 แบบ on-site ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น เป็น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 หรือระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 ยื่นเอกสารสมัครผ่านต้นสังกัด หมดเขตวันที่ 5 เมษายน 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ