Petra Christian University (PCU) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Student Exchange Program (SEP) for Fall 2022” ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2565
    

      ด้วย Petra Christian University (PCU) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Student Exchange Program (SEP) for Fall 2022” ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ  Online โดยนิสิตผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งนิสิตผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

      1. ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ 1) เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และมีสถานภาพเป็นนิสิตมหาลัยนเรศวรจนเสร็จสิ้นโครงการฯ 2) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

      2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ ผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ ผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0

      3. ต้องลงทะเบียนเทียบโอนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 และไม่เกิน 18 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา

      ทั้งนี้ นิสิตผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเการเข้าร่วมโครงการฯได้ดังเอกสารแนบท้าย โดยนิสิตผู้ประสงค์เข้าร่วมสมัครโครงการฯ ต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย และขอได้โปรดเสนอชื่อมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Petra Christian University (PCU) เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯต่อไป

20220317-List-of-Courses-for-Non-degree-Program-Fall-2022.pdf

20220317-Fact-Sheet-Non-Degree-Program.pdf

20220317-20220317112908977.pdf

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -