ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนมกราคม 2565
    

สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- เข้าห้องสอบผ่าน Link สำหรับเข้าห้องสอบทาง E-Mail (ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) หรือ ตรวจสอบที่เมนูปฏิทิน (Calendar) ภายในโปรแกรม Microsoft Teams

- จะได้รับ Link สำหรับเข้าห้องสอบ อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบ หากไม่ได้ กรุณาติดต่อที่ diald@nu.ac.th

ผู้เข้าสอบ จำเป็น ต้องเข้าสู่ระบบของ Microsoft Teams ก่อนเวลาสอบ 15 นาที เป็นอย่างน้อย
หากไม่มาตามเวลา จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

(สอบถามเพิ่มเติมที่ diald@nu.ac.th โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว)


โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ในการสอบ โดยละเอียด
Download File => เงื่อนไขและข้อตกลง สำหรับการสอบ CEPT แบบ Online

ขั้นตอนการลงโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการสอบ CEPT แบบ Online
Download File => ขั้นตอนการลงโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับสอบ แบบ Online

* ผู้สอบวันที่ 29-30 ม.ค. 65 ตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 65 เป็นต้นไป *
** ผู้สอบวันที่ 3, 4, 7, 8 ก.พ. 65 ตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป **

ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และ E-Mail ที่ใช้สอบได้จาก  http://www.nulc.nu.ac.th/th/testing/search_login.php

Scan QR code for Check
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ