ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
    

สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- เข้าห้องสอบผ่าน Link สำหรับเข้าห้องสอบทาง E-Mail (ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) หรือ ตรวจสอบที่เมนูปฏิทิน (Calendar) ภายในโปรแกรม Microsoft Teams

- จะได้รับ Link สำหรับเข้าห้องสอบ อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบ หากไม่ได้ กรุณาติดต่อที่ 055-961-610 หรือ diald@nu.ac.th

ผู้เข้าสอบ จำเป็น ต้องเข้าสู่ระบบของ Microsoft Teams ก่อนเวลาสอบ 15 นาที เป็นอย่างน้อย
หากไม่มาตามเวลา จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ


โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ในการสอบ โดยละเอียด
Download File => เงื่อนไขและข้อตกลง สำหรับการสอบ CEPT แบบ Online

ขั้นตอนการลงโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการสอบ CEPT แบบ Online
Download File => ขั้นตอนการลงโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับสอบ แบบ Online

ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และ E-Mail ที่ใช้สอบได้จาก  http://www.nulc.nu.ac.th/th/testing/search_login.php

Scan QR code for Check
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ