ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 ม.ค. 2564 เป็นแบบ Online
    

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้่ (มกราคม 2564)
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ขอแจ้ง เปลี่ยนรูปแบบการสอบ NU Writing Proficiency Test รอบประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นแบบ Online

เพื่อ ชะลอ และ งด การเดินทางโดยข้ามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนสอบในวันที่ 23 มกราคม 2564 ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อเลือกเวลาสอบใหม่ ตามเงื่อนไขในการจัดสอบแบบ Online

ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564
(ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกเวลาสอบ จะถือว่ายกเลิกการสอบ)


หรือหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสอบแบบ Online ได้
ขอให้แจ้งยกเลิกมาที่ E-Mail : diald@nu.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

สำหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบในรอบวันที่ 23 มกราคม 2564 ไว้ ไม่สามารถลงทะเบียนเลือกเวลาได้
ขอให้รอสมัครสอบในรอบเดือนถัดไป ซึ่งแนวทางในการจัดการสอบ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น

 

 

Link / Document : ลงทะเบียนเลือกเวลาสอบ NU Writing แบบ Online