ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกการสอบ NU Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา รหัส 64 เป็นต้นไป
    

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะนิสิตระดับ 64 เป็นต้นไป)

Link / Document : Download File