เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 3/2565
    

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร English for Communication (Remedial)
เฉพาะนิสิตปริญญาตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนเรศวร (CEPT ต่ำกว่า 24 คะแนน)

รอบที่ 3/2565

Link / Document : คลิกเพื่อไปหน้าสมัคร...