หมายเลขติดต่อ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
    

งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ / Global Engagement
1. หน่วยความร่วมมือ(MOU) คุณพัชราภรณ์ ประสิทธิ์ โทร/Tel 089-707-3006
2. หน่วยทุน คุณดวงจิต ยะตา โทร/Tel 063-892-9532
    2.1 ทุนนิสิตต่างชาติ NU International Scholarship Students
    2.2 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Exchange Student Programs

งานบริการกิจการต่างประเทศ / International Services
คุณเรือนงาม วงศ์บัณฑิต โทร/Tel 086-937-6355
1. Official Leave/Passport อนุมัติไปราชการ / หนังสือเดินทาง
2. Visa Extension ต่อวีซ่าชาวต่างชาติ
3. Recommendation Letter หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ / Work Permit

งานพัฒนาและทดสอบภาษา / Language Development and Testing
คุณคมสัน ว่องเขตรการณ์ โทร/Tel 085-877-4130
1. จัดสอบ CEPT / NU Writing Test และ จัดอบรมพัฒนาภาษา (Training Courses)
2. กิจกรรม Let's Talk และ Writing Clinic

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -