ประกาศสำหรับการให้บริการ Writing Clinic ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
    

ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการ Writing Clinic จะให้บริการผ่านระบบออนไลน์
การนัดหมาย ยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -