หลักสูตรพิเศษ Special Course for International Students from Asia, Africa, and the Pacific Rim
    

      ด้วย Shikoku International Student Education Consortium ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพิเศษ “Special Course for International Students from Asia, Africa, and the Pacific Rim” ระดับปริญญาโทต่อเอก ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี เกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงด้านการเกษตรแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการประมงเพื่อการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดแบบบูรณาการระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Graduate Schools of Agriculture of Ehime University, Kagawa University และ Kochi University รายละเอียดสาขาและผู้เชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบท้าย

      ทั้งนี้ หลักสูตรข้างต้นมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มี่คุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์หลักสูตร ผู้ที่สนใจขอได้โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ และเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อเสนอชื่อไปยัง SISEC ต่อไป
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ