โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku University
    

     ด้วย Takushoku University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku University ประเทศญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียน 9 รายวิชา 18 หน่วยกิต เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2563 – มกราคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถเสนอชื่อเข้าร่วมได้ 10 ราย 
     ทั้งนี้ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรข้างต้น นิสิตจำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขอได้โปรดศึกษารายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย โดยหากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอได้โปรดเสนอชื่อมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Takushoku University ต่อไป
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ