โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Summer School 2020 ณ Shimane University
    

     ด้วย Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Summer School 2020 ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่างๆ ในจังหวัด Shimane ประเทศญี่ปุ่น โดยนิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมได้ดังเอกสารแนบท้าย
     ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Shimane University ต่อไป

Download เอกสารแนบ

20200218-[Shimane Univ.]Letter_Summer-School2020.pdf

20200218-[ShimaneUniv]ApplicationForm-SummerSchool2020.pdf

20200218-[ShimaneUniv]GuideBook_Summer-School2020.pdf

20200218-Shimane-Summer2020.pdf

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -