โครงการ 2020 Konkuk University International Summer Program (ISP)
    

     ด้วย Konkuk University ประเทศเกาหลีใต้ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการ 2020 Konkuk University International Summer Program (ISP) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมนิสิตที่สนใจให้ได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2563 ขอได้โปรดนิสิตที่สนใจศึกษาคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆดังเอกสารแนบท้าย

     ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ซึ่งนิสิตสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Konkuk University ต่อไป

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ