ทุน MEXT at Shimane University, Japan
    

     ด้วย Shimane University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จำนวน 1-2 ราย ภายใต้โครงการ “Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO) Scholarship for Japanese Studies Students for the 2020-2021 academic year” ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้สนใจสมัครขอได้โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัครของโครงการอย่างละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย

     ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าเดินทางระหว่างประเทศ และนิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด

     ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Shimane University เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ