โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Internationalization @ Home: Wonders of Bhutan
    

      Internationalization at Home หรือ IaH เป็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้สอดแทรกบริบทของความเป็นนานาชาติและความเป็นพลโลก (Global citizenship) ซึ่งนิสิตและบุคลากรส่วนใหญ่ที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนหรือศึกษาต่อยังต่างประเทศได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นสากล และมีความเข้าใจในความแตกต่างทางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

      กิจกรรรม IaH ในซีรีย์ “Wonders of Bhutan” ประเทศภูฏานเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม อารยธรรม และสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ความสวยงามทางธรรมชาติ และความเรียบง่ายของวิถีชีวิตผู้คนที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากความเจริญภายนอก  แม้จะเป็นเพียงระยะสั้น แต่กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นประเทศนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการได้รู้จักภูฏาน ชุดประจำชาติ และการทำอาหารประจำชาติ โดยมีนิสิตสัญชาติภูฏานเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในครั้งนี้  


วันที่จัดกิจกรรม:               วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ช่วงเวลา:                        08:30 - 13:30 น.
สถานที่:                          ห้องประชุม Main Conference อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน:                      กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ 
สมัครเข้าร่วมโครงการ:      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezh93jfbDN-msNPRSSo378t86uk-9KgOHIh9jMwTobRwJkyQ/viewform
จำนวนผู้เข้าร่วม:              40 ราย 

***ขอสงวนสิทธิ์ ให้ผู้สมัครก่อนนะคะ***
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : Download Schedule